Ekologia

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
W związku z możliwością ubiegania się Gminy Poręba o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Burmistrz Miasta Poręba zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższych dokumentów tj. „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” oraz „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Poręba, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 3 (osoba do kontaktu: pani Renata Otręba), lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, pokój nr 26 (osoba do kontaktu: pani Karolina Ostrowska) do dnia 21 marca 2016 roku.

Dokumenty będą również dostępne w następujących placówkach:

Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, SP ZOZ, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Miejski Zespół Szkół, Przedszkole Miejskie nr 1. 

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w ankietyzacji, gdyż wyłącznie na podstawie wypełnionych dokumentów będziemy mogli poznać potrzeby i plany inwestycyjne mieszkańców w  zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Wiedza ta pozwoli nam ocenić konieczność wsparcia przez Gminę takich działań i zakres możliwego dofinansowania.

Za wszelką współpracę w zakresie przedmiotowego zadania mieszkańcom Miasta dziękujemy!

UWAGA!

Uzyskanie dofinansowania będzie dotyczyło zadań, które zostaną zrealizowane do 31.10.2016 roku, przy czym przez zakończenie należy rozumieć dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko potwierdzony kartą przekazania odpadów, a ponadto zadania te nie mogą być rozpoczęte przed podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW.
Warunki dofinansowania zadań:
1. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100% jego kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.
2. Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji może wynosić:
a) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
b) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.
3. Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW, w formie dotacji może wynosić:
a) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
b) do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.
 
Jednocześnie informujemy, że koszt wykonania nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

Informacja o wyrobach zawierających azbest
Ocena

logo