Ekologia

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKAZU WYPALANIA TRAW

W związku z nastaniem okresu wiosennego Urząd Miasta Poręba przypomina o całkowitym zakazie wypalania traw.

Wypalanie traw stanowi naruszenie między innymi przepisów ustawy o ochronie przyrody. Art. 124 tej ustawy stanowi : „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 cytowanej ustawy stanowi: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.”

Wypalanie traw jest również wykroczeniem z art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność tego, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów. Przepis ten mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Zaś Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

W społeczeństwie nadal pokutuje mit, że ogień jest najtańszym środkiem do zwalczania chwastów. Tymczasem wypalanie traw powoduje wiele szkód. Ogień zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, a także powoduje wyjałowienie gleby. Po wypaleniu gleba ubożeje. W trakcie wypalania ulega zniszczeniu cała mikroflora i mikrofauna ożywiająca   glebę. Podstawowy budulec roślin i zwierząt, jakim jest białko, ulega denaturacji w temperaturze +50ºC. Temperatura na powierzchni gleby podczas wypalania traw sięga 700ºC.

Należy również zwrócić uwagę na negatywne oddziaływanie płomieni powstających podczas wypalania traw. Ich temperatura wynosi 900-1200ºC. Negatywne skutki wywołane przez pożar to :

-     wyjałowienie gleby,
-     intensyfikacja erozji wietrznej i wodnej,
-     powstawanie dymów zwierających tlenki siarki, węgla azotu oraz inne substancje rakotwórcze,
-    niszczenie zadrzewień śródpolnych oraz skupisk roślinności pełniących funkcje osłonowe, filtrujące zanieczyszczenia,
-    śmierć organizmów żyjących  w glebie,
-    obniżenie żyzności gleby,
-    niszczenie warstwy próchnicznej gleby,
-    zagrożenie przeniesienia ognia na tereny leśne, zabudowę mieszkaniową i gospodarczą,
-    zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

Apelujemy zatem o dbałość o przyrodę a co za tym idzie o niepodejmowanie szkodliwych działań polegających na wypalaniu traw.     
   
BURMISTRZ MIASTA PORĘBA
Ryszard Spyra
logo