Ekologia

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego naszego miasta przypominamy o zasadach prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi powstającymi na terenie nieruchomości. Za zgodne z prawem pozbycie się nieczystości ciekłych odpowiada właściciel nieruchomości.
  Zasady prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi powstającymi na nieruchomości wynikają z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) oraz Uchwały Nr XXVI/213/13 Rady Miasta Poręba z dnia 11.03.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego  z dnia 19 marca 2013 r. poz.2581).
      Właściciel nieruchomości ma obowiązek :
1) odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku jej braku, do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania  określone w przepisach odrębnych,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych w oparciu o zawartą pisemną umowę z podmiotem, który posiada zezwolenie na prowadzenie na terenie miasta Poręba działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z § 17 w/w Uchwały Rady Miasta Poręba  zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z  jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
3) okazywania na żądanie pracownika organu kontrolującego w/w umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za  usługi w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego.
Podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Poręby (posiadającymi zezwolenie Burmistrza Miasta Poręba) są:

➢    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Armii Ludowej 12 , 42-480 Poręba
tel. 32 67 71 162

➢     Usługi Wywóz Nieczystości Płynnych Ireneusz Plech
 42-470 Siewierz, ul. Bema 65
 tel. 32 67 41 989, 603 113 655

      Jednocześnie informujemy, że niedopuszczalne jest pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości w sposób inny, niż opisany powyżej. Realizacja obowiązków w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych będzie przedmiotem szczegółowej kontroli.
   Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do właścicieli nieruchomości o należyte wypełnianie w/w obowiązków bowiem uchylanie się od nich podlega, zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy, karze grzywny.
logo