Urząd Miasta Poręba - REMONT WIATY ŚMIETNIKOWEJ
Gospodarka

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Urząd Miasta Poręba wyraża głębokie rozczarowanie stanowiskiem Spółdzielni Mieszkaniowej „PORĘBA” dotyczącym nie przyjęcia przez nią propozycji wyremontowania wspólnymi siłami wiaty śmietnikowej przy ul. LWP wraz z Wspólnotami Mieszkaniowymi Nieruchomości L.W.P. 6, L.W.P. 10,12, L.W.P. 14,16 i L.W.P. 8a, 8b w Porębie oraz Gminą Poręba.

Nie budzi wątpliwości, iż z przedmiotowej wiaty przy ul. LWP korzysta wielu mieszkańców Gminy Poręba. Mając na uwadze, iż wiata ta pozostaje w opłakanym stanie technicznym konieczne jest przeprowadzenie gruntowanych prac remontowych. Dlatego też Urząd Miasta Poręba wystąpił z propozycją do wszystkich zainteresowanych podmiotów partycypowania w remoncie. Spółdzielnia Mieszkaniowa „PORĘBA” okazała się jedynym podmiotem, który z niezrozumiałych powodów od-mówił współpracy z pozostałymi mieszkańcami.  

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidu-je, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy oraz, że gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż nie jest jednak obowiązkiem gminy realizowanie po-wyższych zadań poprzez organizację wiat śmietnikowych. Działanie to w rzeczywistości znacznie wykracza poza ustawowy obowiązek gminy utrzymania czystości i porządku w gminie.

Działania Gminy Poręba służyć mają interesom jej mieszkańców, wobec czego Burmistrz oraz Urząd Miasta podjęli wszelkie kroki celem wyremontowania wiaty, aby mogła ona służyć w dalszym ciągu mieszkańcom przez wiele kolejnych lat. Tymczasem Spółdzielnia Mieszkaniowa „PORĘBA” pragnie de facto pozbawić swoich członków możliwości dalszego korzystania z owej wiaty, co dopro-wadzi w efekcie do obciążenia jej członków kosztami organizacji innego miejsca gromadzenia odpa-dów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w po-jemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpo-wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  Tym samym Spółdzielnia Mieszkaniowa „PORĘBA” - pozbawiając swoich członków możliwości korzystania z wiaty - będzie zobowiązana samodzielnie rozwiązać kwestię miejsca gromadzenia odpadów wytworzonych przez jej mieszkańców bądź też jeśli mieszkańcy wyrażą wolę korzystania z dotychczasowego miejsca (przedmiotowej wiaty) partycypację w kosztach jej remontu.

W zaistniałej sytuacji zwróciliśmy się do Spóldzielni Miejskaniowej „PORĘBA”  o rozpatrzenie raz jeszcze propozycji Urzędu Miasta, tak aby wszyscy mieszkańcy Gminy, oszczędzając środki fi-nansowe, mogli wspólnie korzystać z wiaty śmietnikowej przy ul. LWP przez wiele kolejnych lat.
logo