Mechanizm Finansowy EOG

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 20

Plan finansowy projektu:
Koszt całkowity projektu: 1.111.330,89 zł
Wydatki kwalifikowane: 440.277,46 zł 
Poziom dofinansowania: 80,0  %
Kwota dofinansowania:    352.301,88 zł

Opis projektu

Projekt polegał na termomodernizacji dwóch budynków:
1. Budynku Wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2.
- Docieplenie ścian zewnętrznych.
- Docieplenie stropodachu.
- Docieplenie stropu nad nieogrzewana piwnicą.
- Wymiana okien zewnętrznych.
- Wymiana drzwi zewnętrznych.
- Wymiana instalacji c. o.
- Instalacja zestawu kolektorów solarnych.
- Wymiana źródła ciepła – montaż gazowego kotła kondensacyjnego.
- Montaż nawietrzników higrosterowalnych.

2. Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. LWP 20
- Docieplenie ścian zewnętrznych.
- Docieplenie stropodachu.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Cele te zostaną osiągnięte poprzez ograniczenie emisji lub uniknięcie emisji CO2 w wymiarze 320,17 Mg/rok oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ilości 1,848 MWh/rok.


---EN

Project implemented under the EEA Financial Mechanism for the years 2009-2014 for the Operational Program PL04 ​​"Saving energy and promoting renewable energy sources

Program: PL04 ​​"Saving energy and promoting renewable energy sources"

„Thermal modernisation of the multifunctional building located at 2 Mickiewicza Street in Poręba and the building of Private Health Care Institution located at 20 Ludowego Wojska Polskiego”

The financial plan of the project:

Total cost of the project: 1.111.330,89 zł
Eligible expenses: 440.277,46 zł 
The level of funding: 80,0%
Amount of funding: 352.301,88 zł

Project description:

The project consisted in thermo-modernization of two buildings:

1. Multifunctional building located at 2 Mickiewicza Street in Poręba 

- Insulation of external walls
- Insulation of the flat roof
- Insulation of the ceiling over the unheated basement
- Replacement of external windows
- Replacement of external doors.
- Replacement of the installation c. o.
- Installation of a solar collector set.
- Heat source replacement - installation of a gas condensing boiler
- Assembly of humidity-sensitive ventilators.

2. Independent  Public Building of the Health Care Center located at  20 Ludowego Wojska Polskiego.

- Insulation of external walls
- Insulation of the flat roof

The main objective of the project is to improve energy efficiency in buildings and increase energy production from renewable sources.

These targets will be achieved by limiting emissions or avoiding CO2 emissions in the dimension of 320.17 Mg / year and production of energy from renewable sources in the amount of 1.848 MWh / year.

logo