Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Oświadczenie Burmistrza Ryszarda Spyry w sprawie nagrody jubileuszowej.

Drodzy Mieszkańcy!
W związku z licznymi pomówieniami w sprawie wypłaconej mi na początku mojego urzędowania na stanowisku Burmistrza Miasta Poręba nagrody jubileuszowej chciałbym Państwu wyjaśnić co następuje:

"Na zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę pracodawca wypłacił mi świadczenia, które wpłynęły ma moje konto bankowe osobiste w jednej kwocie łącznej (nie określono składników).
W wydanym na okoliczność zakończenia stosunku pracy świadectwie pracy również nie określono składnika wynagrodzenia jakim jest nagroda jubileuszowa.

Po wygranych przeze mnie w 2014 roku wyborach samorządowych w gminie Poręba pracownik ds. kadr odpowiedzialny merytorycznie (niepracująca już pani Zofia Czyżewska) i ówczesna Sekretarz Miasta właściwa na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (niepełniąca obecnie tej funkcji pani Halina Firek) do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy, tu: ustalenia wysokości i wypłaty nagrody jubileuszowej dla burmistrza miasta na zasadach i w trybie przewidzianych przepisami prawa, dokonały przedmiotowych czynności (pracownik kadr przygotował wniosek merytoryczny o wypłatę nagrody jubileuszowej dla burmistrza, a sekretarz miasta ów wniosek zatwierdziła formalnie).

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno pani Czyżewskiej, jak i pani Firek w pełni zaufałem ich działaniom. Jestem głęboko przekonany, że miałem prawo wierzyć i ufać w poprawność decyzji tych pracowników, a wręcz ich działanie, którego konsekwencją była wypłata, jak się okazało później nienależnego mi świadczenia, nie budziło we mnie żadnych wątpliwości, które wskazałyby na konieczność weryfikacji decyzji o wypłacie nagrody jubileuszowej.

Niezwłocznie po tym, jak doszły do mnie sygnały o prawdopodobieństwie nieprawidłowości w tym temacie podjąłem kroki w celu zbadania okoliczności i po potwierdzeniu, iż niezgodnie z prawem świadczenie zostało mi wypłacone, dokonałem zwrotu środków w kwocie (wyższej niż wypłacona) obliczonej przez służby finansowe Urzędu Miasta w Porębie".

Ryszard Spyra
Burmistrz Miasta Poręba
logo