Urząd Miasta Poręba - Konsultacje społeczne
Poręba

Wyszukiwarka strony

Telefon: (032) 677 13 55   
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Poręba.

Szanowni mieszkańcy Gminy Poręba.
W dniu 1 kwietnia 2016r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa ta przewiduje, że nazwy m.in. ulic, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji, tj do dnia 1 września 2017r. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Burmistrz Miasta Poręba zasięgnął opinii Instytutu Pamięci Narodowej, który wskazał na terenie naszej gminy cztery nazwy ulic, które wypełniają normę art.1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu(...), i powinny być zmienione:

- Ludowego Wojska Polskiego,
- Armii Ludowej,
- Gen. Karola Świerczewskiego,
- Gen. Jerzego Ziętka

W związku z powyższym, w dniu 17 maja 2017r. podjąłem Zarządzenie Nr 83/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany w/w czterech nazw ulic położonych na terenie miasta Poręba, które mają na celu zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla tych ulic.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i odbywać się będą w okresie od dnia 02 czerwca 2017r. do dnia 16 czerwca 2017 r.
W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Poręba, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 18 lat i przebywa na terenie miasta Poręba z zamiarem stałego pobytu.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez:

1. wypełnienie i przedłożenie ankiety konsultacyjnej w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba (pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu tj.: pon: 7.30-17.30, wt-śr: 7.30-15.30, czw-pt: 7.30-14.30;
2. wypełnienie i przesłanie ankiety konsultacyjnej na adres Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba;
3. wypełnienie i przesłanie ankiety konsultacyjnej drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dopuszcza się również możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmian nazwy ulic wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Zatem dopuszczalne jest zbieranie podpisów osób uprawnionych do udziału w konsultacjach pod propozycją zmiany nazwy ulic.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, podając jedną propozycję nazwy dla danej ulicy.
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Poręba poinformuje poprzez zamieszczenie raportu na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba oraz poprzez udostępnienie jego treści w siedzibie Urzędu Miasta.
Złożone propozycje mieszkańców miasta Poręba zostaną przedłożone Radzie Miasta Poręba , która podejmie stosowne uchwały w sprawie ustalenia nowych nazw ulic.

Ponadto wyjaśnia się że:

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych, zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie cytowanej na wstępie ustawy „dekomunizacyjnej” są wolne od opłat.
Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poręba (pok. nr 5) , tel 32 67 71 203.

Burmistrz Miasta Poręba

Załączniki:
Zarządzenie Burmistrza Miasta Poręba nr 83/17 z dnia 17 maja 2017r.
logo